Bluetooth Headset BH 202 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-202

9251777/1

7

2

2

1

3

5

6

4

9

8

background image

SVENSKA

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att
produkten HS-38W följer de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/
5/EG. Det finns en kopia av
konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Den överkorsade soptunnan på hjul
betyder att inom EU måste
produkten vid slutet av dess
livslängd föras till en separat
sopuppsamling. Kasta inte dessa

produkter med det vanliga hushållsavfallet.

© 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller
lagring av delar av eller hela innehållet i
detta dokument i vilken som helst form, utan
föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är
förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är
registrerade varumärken som tillhör Nokia

Corporation. Andra produkt- och
företagsnamn som det hänvisats till kan vara
varukännetecken eller näringskännetecken
som tillhör sina respektive ägare.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia utvecklar ständigt sina produkter.
Nokia förbehåller sig rätten att göra
ändringar och förbättringar i de produkter
som beskrivs i detta dokument utan
föregående meddelande.
Under inga omständigheter skall Nokia vara
ansvarigt för förlust av data eller inkomst
eller särskild, tillfällig, följdskada, eller
indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten
eller skadan.
Innehållet i detta dokument gäller aktuella
förhållanden. Förutom vad som stadgas i
tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga
garantier av något slag, varken uttryckliga
eller underförstådda, inklusive, men utan
begränsning till, garantier avseende
produktens allmänna lämplighet och/eller
lämplighet för ett särskilt ändamål, vad
gäller riktighet, tillförlitlighet eller
innehållet i detta dokument. Nokia
förbehåller sig rätten att revidera

background image

SVENSKA

dokumentet eller återkalla det när som helst
utan föregående meddelande.
Tillgång till särskilda produkter kan variera
efter region. Vänligen kontrollera detta med
din närmaste Nokia-återförsäljare.
Ej auktoriserade ändringar eller
modifieringar av enheten kan medföra att

användarens rätt att handha utrustningen
upphävs.
Exportbestämmelser
Enheten kan innehålla varor, tekniker eller
programvara som omfattas av exportlagar
och bestämmelser i USA och andra länder.
Spridning i strid mot lagen är förbjuden.