Bluetooth Headset BH 202 Hjelp

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-202

9251777/1

7

2

2

1

3

5

6

4

9

8

background image

NORSK

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer herved at
dette HS-38W-produktet er i samsvar med
de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av
samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Symbolet med en utkrysset
avfallsdunk innebærer at innen EU
må produktet ikke kastes sammen
med annet avfall. Ikke kast disse

produktene som usortert, kommunalt avfall.

© 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller
lagring av deler av eller hele innholdet i
dette dokumentet i enhver form, uten på
forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra
Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er
registrerte varemerker for Nokia
Corporation. Andre produkt eller firmanavn

som nevnes her, kan være varemerker eller
produktnavn for sine respektive eiere.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia har en uttrykt målsetting om
kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss
derfor retten til uten varsel å endre og
forbedre alle produktene som er omtalt i
dette dokumentet.
Ikke under noen omstendigheter er Nokia
ansvarlige for tap av data eller inntekter,
eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller
indirekte skader uansett årsak.
Innholdet i dette dokumentet gjøres
tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det
er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen
garantier av noe slag, verken direkte eller
underforstått, inkludert, men ikke begrenset
til, de underforståtte garantiene for
salgbarhet og egnethet til et bestemt formål,
i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten
til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia
forbeholder seg retten til å revidere dette
dokumentet eller trekke det tilbake, når som
helst og uten forvarsel.

background image

NORSK

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan
variere fra område til område. Forhør deg hos
nærmeste Nokia-forhandler.
Uautoriserte endringer på denne enheten
kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke
utstyret.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer,
teknologi eller programvare som er
underlagt eksportlover og -forskrifter fra
USA og andre land. Det er ulovlig å fravike
slik lovgivning.