Bluetooth Headset BH 202 - Vedligeholdelse

background image

Vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi
udformet i et gennemtænkt design, og
den skal behandles med varsomhed.
Forslagene nedenfor hjælper med at
beskytte din garantidækning.

• Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr

utilgængeligt for små børn.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør,

fugt og alle typer af væsker eller
fugtighed kan indeholde mineraler,
der korroderer elektroniske kredsløb.
Hvis enheden bliver våd, skal du lade
den tørre fuldstændigt.

• Enheden må ikke anvendes eller

opbevares i støvede, snavsede
omgivelser. De bevægelige dele og
elektroniske komponenter kan blive
beskadiget.

• Enheden må ikke opbevares i varme

omgivelser. Høje temperaturer kan
forringe det elektroniske udstyrs
levetid, ødelægge batterierne og få
plastmaterialet til at smelte eller
slå sig.

• Enheden må ikke opbevares i kolde

omgivelser. Når enheden vender
tilbage til normal temperatur, kan der

background image

DANSK

dannes fugt i enheden, og det kan
ødelægge de elektroniske kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne enheden.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste

enheden. Hårdhændet behandling
kan ødelægge de interne kredsløb og
finmekanikken.

• Rengør aldrig enheden med stærke

kemikalier, rengøringsmidler eller
stærke opløsningsmidler.

• Mal ikke enheden. Malingen kan

blokere de bevægelige dele og
forhindre, at enheden fungerer
korrekt.

Ovennævnte gælder for både enheden,
batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr.
Hvis en enhed ikke fungerer korrekt,
indleveres den til service hos nærmeste
autoriserede serviceforhandler.