Bluetooth Headset BH 202 hjælp

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-202

9251777/1

7

2

2

1

3

5

6

4

9

8

background image

DANSK

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at
dette produkt HS-38W er i
overensstemmelse med de vigtigste krav og
andre relevante bestemmelser i
Direktiv 1999/5/EF. En kopi af
Overensstemmelseserklæringen findes på
adressen http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Skraldespanden med kryds over
betyder, at i EU skal produktet
afleveres et særligt sted, når det
ikke længere skal anvendes.
Produkterne må ikke bortskaffes
som usorteret husholdningsaffald.

© 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller
lagring af en del eller hele indholdet af dette
dokument i nogen form uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er
registrerede varemærker tilhørende Nokia
Corporation. Andre produkter og

firmanavne, som er nævnt heri, kan være
varemærker eller handelsnavne tilhørende
deres respektive ejere.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia
forbeholder sig retten til at ændre og
forbedre de produkter, der er beskrevet i
dette dokument, uden forudgående varsel.
Nokia kan under ingen omstændigheder
holdes ansvarlig for tab af data eller
fortjeneste eller nogen som helst form for
specielle, tilfældige, betingede eller indirekte
skader, uanset hvordan de er forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres
"som de er og forefindes". Medmindre det er
krævet af gældende lovgivning, stilles der
ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige
eller stiltiende, herunder, men ikke
begrænset til, garantier for salgbarhed og
egnethed til et bestemt formål, i forbindelse
med nøjagtigheden, pålideligheden eller
indholdet af dette dokument. Nokia
forbeholder sig retten til at ændre dette
dokument eller trække det tilbage på et
hvilket som helst tidspunkt uden
forudgående varsel.

background image

DANSK

Enkelte produkter føres ikke i visse områder.
Forhør dig hos din nærmeste Nokia-
forhandler.
Uautoriserede ændringer til eller
modifikationer af denne enhed kan
ugyldiggøre brugerens ret til at bruge
udstyret.

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter,
teknologi eller software, som er underlagt
eksportlove og -regler fra USA og andre
lande. Afvigelser fra loven er forbudt.